Papatah Pangeran Aria Suaria Atmaja keur urang Sunda

Dina tahun 1916, Pangeran Aria Suria Atmaja (Bupati Sumedang),  usul kapamarentah Hindia Belanda, sangkan rahayat Hindia Belanda (Sunda ?) dibere pangaweruh ngeunaan metakeun pakarang (bedil), pikeun ngabantu dina ngajaga kaamanan lemah caina. Tapi Ku pamerntah Hindia Belanda harita teu di idinan, sabab hariwang bisi malik ka maranehna. Kuayana kitu Pangeran Sura Atmaja nyerat hiji buku, nu judulna “DITIUNG SAMEMEH HUJAN”, jejer caritana urang Sunda kudu waspada. (Dicutat tina Sajarah Sumedang, E Kosmajadi)
Dina buku “DITIUNG SAMEMEH HUJAN” aya papatah ti anjeunna keur urang sunda, tah ieu :

BARIS KA SAGALA BARUDAK SUNDA

Aing neneda ka Gusti Nu Maha Kawasa muga-muga ati maraneh dibukakeun kana panemu (elmu), lamun maraneh ngadenge papatah nu hade supaya tereh ngaharti sumawonna kana papatah-papatah nu geus sababaraha taun dipapatahkeun supaya diimankeun wanti-wanti pisan. Paneda aing ka Gusti Allah supaya pinaringan kabungahan jeung rejeki di dunia ieu tepi kana poe bungsuna (ajal), sarta muga dijauhkeun tina bahla jeung pinaring umur panjang, kitu deui masing runtut rukun jeung baraya maraneh, muga ulah aya saurang oge maraneh nu eureun mikaheman sakabehna numaparin ganjaran ka maraneh.

Cekel papatah aing ieu, supaya ulah aya saurang oge tina antara maraneh nu boga ati bingung lamun matak manggih bahaya nu kasebut didieu, karana papatah aing ieu nyaeta buktina nu dipaparinkeun ka urang sarerea. Sarta lamun aing nerangkeun ka maraneh buktina tea, nyaeta sestu-estuna didatangkeunnana ku Nu Maka Kawasa. Puguh Maraneh dikawasakeun pikeun bisa narima isarat nu didatangkeun ka Gusti Allah ka Maraneh.
Maraneh bisa maksa ngeureunkeun kalakuan goreng, karana Gusti Allah nu Kawasa nuduhkeun kana jalan nu mulus ka maraneh dipilampah di dunya ieu.Tangtu Maraneh jadi conto pikeun diturutan ku sasama maraneh jeung tangtu
sakabehna manusa sarukaeun ka maraneh.
Sarta beh dituna maraneh ngarasa bagja tepi ka anak incu.
Maraneh sarerea nu saendengna pada ngarimankeun kana maksud aing tea, aing
nyerenkeun eta papatah aing anu panungtungan, sakedah polah, karana aing
ngarasa geus kolot moal sababaraha deui nya umur.
Kulantaran tulisan aing ieu supaya mangke dimana urang geus papisah,
muga-muga maraneh jadi jalma pinter, bisa ngaji jeung ngingetkeun carita
ieu, dipikir beurang jeung peuting.
Jeung beh dituna muga-muga maraneh bisa nurutan karuhun maraneh muga-muga
bisaeun mindahkeun naon kakurangan diri maraneh muga salawasna diraksa.
Lamun maraneh geus ngarasa kapapatenan dulur cara aing kapapatenan  ku
karuhun aing, poma maraneh ulah poho ngahormat, nulungan jeung nurut nu
wajib pikeun maraneh narandaakeun jalan kabeneran sanajan ku jalan sejen.
Eta panghormat aing nu panungtunan ka maraneh, samemehna nyawa aing dipundut
ku Nu Kagungan.
Ku Sabab eta nyawa aing di akherat moal era ku bangsa sasama aing, yen aing
geus ditakdirkeun ku Gusti Allah dilantarankeun pitulungna Kangjen
Gouvenement dijadikeun purah mamatahan jeung ngajak ka maraneh sarerea.
Sakitu Pamenta aing, kamaraneh sarerea, supaya diturut.

PANGERAN ARIA SURIA ATMAJA
Dibabarkeun di Sumedang 11 Januari 1851
Wafat di Mekah 1 Juni 1921

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s